Käyttöehdot

Yleistä

Sopimus ja määritelmät

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan LogiPeak Oy:n (jäljempänä ”LP” tai ”me”) tarjotessa Palvelua tämän sopimuksen perusteella Käyttäjille. Ole hyvä, ja tutustu Ehtoihin ennen kuin teet ratkaisun Palvelun käyttämisestä ja Sopimuksen hyväksymisestä. Sopimus sisältää erillisiä ehtoja Tarjoajalle ja Asiakkaalle. Ehdot sitovat Käyttäjää siinä asemassa (Tarjoaja tai Asiakas), jossa tämä hyväksyy Sopimuksen. Mikäli rekisteröidyt Palveluun sekä Asiakkaan että Tarjoajan asemassa, sitovat sinua Käyttäjänä ne ehdot, jotka soveltuvat siihen asemaan, jossa käytät Palvelua. Huomaathan tutustua erityisesti omaa asemaasi koskeviin Ehtoihin.

Jokaisen Käyttäjän tulee hyväksyä Ehdot ennen Palveluun rekisteröitymistä ja käytön aloittamista. Hyväksyminen tapahtuu sähköisesti. Hyväksymällä Ehdot annat suostumuksesi ja sitoudut noudattamaan tätä Sopimusta ja tulet tämän Sopimuksen osapuoleksi. Hyväksyt kaikkia Käyttäjiä koskevat ehdot myös jatkamalla sivustomme käyttöä. Ehtojen hyväksymisellä Käyttäjä hyväksyy samalla, että Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä Sopimuksen täyttämiseksi LP:n sivuilla olevan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Käyttäjä vakuuttaa perehtyneensä näihin Ehtoihin ja hyväksyvänsä ne ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palvelussa ja Sopimuksessa noudatetaan ainakin seuraavia määritelmiä:

Palvelulla tarkoitetaan LogiPeak Oy:n tarjoamaa sähköistä verkkopalvelua, jonka kautta välitetään Tarjoajien tarjouksia tarjouspyynnön tehneille Asiakkaille ja Asiakkaiden tekemiä tarjouspyyntöjä Tarjoajille. Verkkopalvelu toimii teknisenä alustana ja antaa Käyttäjille mahdollisuuden hankkia ja aikatauluttaa erilaisia palveluita, erityisesti kuljetuspalveluita.

Toimeksiannolla tarkoitetaan Palvelun välityksellä Tarjoajan tarjoamaa palvelua, kuten kuljetuspalvelua.

Tarjoajalla tarkoitetaan Palvelua palveluntarjoajana käyttävää rekisteröitynyttä Käyttäjää tai tämän edustamaa organisaatiota.

Asiakkaalla tarkoitetaan Palvelua asiakkaana käyttävää rekisteröitynyttä Käyttäjää tai tämän edustamaa organisaatiota.

Käyttäjällä tarkoitetaan sivuston käyttäjää tai Palveluun rekisteröitynyttä Tarjoajaa/Asiakasta (tai näiden lukuun rekisteröitynyttä) yhdessä tai erikseen riippuen asiayhteydestä.

Osapuolella tarkoitetaan LP:tä tai Käyttäjää asiayhteydestä riippuen.

Käyttöoikeudella tarkoitetaan ei-yksinomaista, ei-siirrettävää ja peruutettavissa olevaa lisenssiä, joka sisältää pääsyn ja käyttöoikeuden määriteltyihin palveluihin, sisältäen (jos soveltuvat) sähköisen dokumentaation ja liitännäisen materiaalin.

Erillisiä ehtoja saatetaan soveltaa (sisältäen muttei rajoittuen arvonnat, markkinointikampanjat ja Palvelun käyttö kolmannen osapuolen komponentin kautta, esim. Google Playsta hankitut sovellukset). Kaikkien kolmansien osapuolten komponenttien kaikenlainen käyttö saattaa edellyttää Erillisten ehtojen hyväksymistä.

Hyväksymällä tämän Sopimuksen hyväksyt samalla henkilötietojesi käsittelyn tietosuojakäytännön mukaisesti koko Palvelua koskevan käyttösi ajan.

Kaikkia käyttäjiä koskevat ehdot

Immateriaalioikeudet ja lait

Kaikki Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet, tekijänoikeudet, sisältäen muttei rajoittuen verkkosivuston, materiaalin, ohjelmistot ja ohjelmistopalvelut (ja niiden lähdekoodin) kuuluvat yksinomaan LP:lle (ja/tai sen omille lisenssinantajille). Käyttäjä saa Palveluun ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen ja niiden asettamien rajoitusten mukaisen rajoitetun ei-yksinomaisen Käyttöoikeuden.

Käyttäjän on varmistettava, että se (tai sen henkilöstö) noudattaa kaikessa Palvelun käytössään kaikkia soveltuvia lakeja ja viranomaismääräyksiä, erityisesti henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä.

Hyväksymällä nämä Ehdot sitoudut siihen, että (huomioiden soveltuvan lainsäädännön pakollisten säännösten nojalla sinulle mahdollisesti kuuluvat oikeudet):

  1. et kopioi Palvelua missään muodossa (muuten kuin sen tai sen osan normaalin toiminnan mahdollistamiseksi) tai pura, avaa tai takaisinmallinna sen sisältämää ohjelmistoa;
  2. et käännä, muokkaa, liisaa, vuokraa, lainaa, levitä, aliliisaa, alilisensoi tai muuten siirrä tai luo Palvelua kokonaisuudessaan tai osittain jäljitteleviä tuotteita;
  3. valvot ja kontrolloit Palvelun käyttöä näiden Ehtojen mukaisesti;
  4. et luovuta tai muulla tavoin anna Palvelua minkään kolmannen henkilön käyttöön (suosittelu tai Palvelun linkin jakaminen ei ole kiellettyä);
  5. et pidä Palvelua näkyvillä luvattomin keinoin;
  6. et käytä Palvelua tai Toimeksiantoja moraalittomiin, laittomiin tai muihin sellaisiin tarkoituksiin, jotka voidaan katsoa uhkaaviksi, loukkaaviksi, haitallisiksi tai hyvän tavan vastaisiksi; ja
  7. lopettaa käytön välittömästi tämän Sopimuksen päättymis- tai keskeyttämispäivän jälkeen.

Mikäli Käyttäjä rikkoo mitä tahansa tässä Sopimuksen osassa määriteltyjä velvollisuuksiaan, LP:llä on oikeus, muttei velvollisuutta, keskeyttää Palvelun toimittaminen siksi määräajaksi, kun rikkomista (kuten joukkomarkkinointia tai roskapostin lähettämistä) tutkitaan. LP:llä on tällaisessa tapauksessa myös oikeus harkinnallaan irtisanoa Sopimus päättymään välittömin vaikutuksin.

Päivitykset

LP voi luoda Palvelusta uusia versioita (“päivitykset”), joilla voidaan korjata virheitä, tehdä parannuksia ja muuta vastaavaa, siitäkin huolimatta, ettei LP:llä ole velvollisuutta ilmoittaa olemassa oleville Käyttäjille tällaisista päivityksistä, jotka asetetaan saataville tai joihin annetaan linkki samalla internetsivustolla kuin missä Käyttäjä hyväksyi Sopimuksen. Ellei toisin ole määrätty, päivityksiin sovelletaan näitä Ehtoja. Sinun saatetaan edellyttää hyväksyvän Sopimuksen uudistetun version, mikäli haluat käyttää Palvelun uutta versiota.

Ehtojen sitovuus

Sillä, että joku tai jotkin Ehdoista katsotaan lain tai muun määräyksen vastaisena pätemättömäksi tai muutoin oikeudellisesti sitomattomaksi, ei ole vaikutusta muiden Ehtojen pätevyyteen tai sitovuuteen.

Sopimuksen keskeinen perusta; olennaisten edellytysten lakkaaminen

Käyttäjä ymmärtää, että LP on sitoutunut Sopimukseen luottaen tässä kuvattuihin määräyksiin rajoitetusta takuusta sekä vastuun rajoittamisesta. Kyseiset määräykset ovat Sopimuksen keskeinen perusta ja olennainen osa. Käyttäjät hyväksyvät, että takuumääräykset ja vastuunrajoitukset säilyvät voimassa ja soveltuvat siitäkin riippumatta, että jokin Sopimuksen olennaisista edellytyksistä muodostuisi pätemättömäksi, muutoin sitomattomaksi tai katsottaisiin rauenneen. Riippumatta yllä todetusta, mikään tässä todettu ei rajoita LP:n vastuuta sellaisista vahingoista, jotka se on aiheuttanut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Muutokset Ehtoihin

Tämä Sopimus sisältää kaiken, mitä osapuolet ovat tässä asiassa sopineet. LP pidättää oikeuden muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa Ehtoja. Muokatut Ehdot sisällytetään Palveluun, ja lisäksi LP ilmoittaa muuttuneista Ehdoista Palvelun internetsivustolla. Muutokset tulevat voimaan neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun sinulle on lähetetty asiaa koskeva ilmoitus tai kun olet hyväksynyt muutetun Sopimuksen; riippuen siitä kumpi näistä tapahtuu aiemmin. Jos et hyväksy muutoksia, sinulla on oikeus päättää Sopimus (siten kuin näissä Ehdoissa on kuvattu). LP:llä on aina oikeus tehdä muutoksia Palveluun (tai sen osiin) kehittääkseen ja parantaakseen sitä. LP pidättää oikeuden lopettaa Palvelun, dokumentaation ja päivitysten toimittamisen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä. Tällaisessa tilanteessa toimitaan Sopimuksen Ehtojen mukaisesti, ja LP voi deaktivoida Palvelun ilman etukäteisilmoitusta.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Sopimukseen sovelletaan ja niitä tulkitaan yksinomaan Suomen lakien mukaisesti, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaroiden kauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta. Sopimusta tulkittaessa se katsotaan tehdyksi “kirjallisesti” ja “molempien osapuolten hyväksymänä”. Kaikki Sopimuksesta, sen rikkomisesta, päättämisestä tai voimassaolosta aiheutuvat ja siihen tai Palveluun liittyvät riidat ratkaistaan lopullisesti (mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta) suomen kielellä Espoon käräjäoikeudessa. Ellei Sopimuksessa tai osapuolten kesken toisin sovita, kaikissa Sopimuksen toteuttamiseen liittyvissä asiakirjoissa ja viestinvaihdossa käytetään Sopimuksen laatimiskieltä suomea.

Se, että Osapuoli luopuu vetoamasta johonkin tähän Sopimukseen perustuvaan oikeuteensa, ei tarkoita oikeuksista luopumista, eikä estä Osapuolta myöhemmin vastaavanlaisissa tilanteissa vetoamasta tällaiseen tähän Sopimukseen perustuvaan oikeuteen.

Palvelukuvaus

LP välittää kuljetuspalveluita Palveluun rekisteröityneiden yritysten välillä. Palvelussa voit kilpailuttaa jokaisen rahtitarpeesi tai toisaalta ilmoittaa vajaalla kuormalla liikkuvan autosi. Palvelu on tarkoitettu rekisteröityjen kuljetusyritysten (tässä roolissa Tarjoaja) sekä tavaran ja/tai rahdin lähettävien yritysten (tässä roolissa Asiakas) apuvälineeksi. Palvelua on kuvattu tarkemmin internetsivustolla ja LP varaa oikeuden myös palvelukuvausten muutoksiin näiden Ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat Ehdot

Siltä osin, kun LP katsottaisiin Käyttäjän henkilötietojen käsittelijäksi Osapuolet sopivat seuraavista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaisista seikoista. Rekisteröidyt koostuvat Käyttäjistä ja käsiteltävät henkilötiedot niistä tiedoista, joita käsitellään Sopimukseen tai Palveluun liittyen. Käsiteltäviä tietoja on voitu kuvata myös palvelukuvauksissa tai sivustolla.

Kun LP käsittelee Käyttäjän puolesta henkilötietoja, on henkilötietojen käsittelyssä noudatettava vähintään kohtien 9.3 – 9.11 Ehtoja.

Tällaisten Käyttäjän henkilötietojen hallinta ja kontrolli säilyvät Käyttäjällä ja Käyttäjä pysyy jatkuvasti rekisterinpitäjänä (”Controller”) Tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta Sopimusta täyttäessään. Käyttäjä on tällöin velvollinen varmistamaan, että se täyttää soveltuvan lainsäädännön sille rekisterinpitäjänä asettamat velvoitteet. Rekisterinpitäjänä Käyttäjän tulee siten erityisesti vastata henkilötietojen siirron luvallisuudesta LP:lle/Palveluun. Käyttäjä vastaa loppukädessä siten esimerkiksi vaadittujen ilmoitusten antamisesta, rekisteröityjen informoinnista, tarvittavien selosteiden laatimisesta ja vaadittujen suostumusten hankkimisesta.

Tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta LP käsittelijänä (”Processor”) varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

LP myös käsittelijänä toteuttaa osaltaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklassa vaaditut toimenpiteet riittävän turvallisuustason varmistamiseksi.

Mikäli LP käyttää tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta toisen henkilötietojen käsittelijän palveluksia, kyseiseen toiseen henkilötietojen käsittelijään sovelletaan kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisia velvoitteita.

LP:n tulee ottaen huomioon tällaisten Käyttäjän henkilötietojen käsittelytoimen luonteen, auttaa Käyttäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä.

Osapuolten tulee edellä todettu huomioiden auttaa toista Osapuolta varmistamaan, että EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32–36 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia noudatetaan, ottaen huomioon käsittelyn luonteen ja Osapuolen saatavilla olevat tiedot.

Osapuolten tulee tällaisten Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn päättyessä sopia tietojen poistamisesta/palauttamisesta tämän Sopimuksen Ehdot huomioiden sekä sen, että merkittävän osan Palvelun henkilötiedoista osalta LP on itse rekisterinpitäjä (tai yhteisrekisterinpitäjä).

LP toimittaa Käyttäjälle tällaisten Käyttäjän henkilötietojen osalta pyynnöstä kaikki LP:n saatavilla olevat tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuojalainsäädännön asettamien velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja LP sallii rekisterinpitäjän suorittamat auditoinnit ja tarkastukset osallistuen niihin. Tämän kohdan velvollisuuksiin vaikuttavat muiden Käyttäjien oikeudet.

LP ilmoittaa Käyttäjille epäilemästään tai todetusta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä siitä tiedon saatuaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Liitteet

On mahdollista, että lainsäädäntö edellyttää LP:n ja Käyttäjän (tai sen organisaation) laativan välilleen muun muassa henkilötietojen käsittelyä koskevan tarkemman/erillisen sopimusliitteen. Käyttäjällä on vastuu arvioida tämä ja olla tarvittaessa yhteydessä LP:hen. Kaikki osapuolten väliset sopimusliitteet on laadittava kirjallisesti ja niiden on viitattava tähän Sopimukseen.

Rajoitettu takuu

ELLEI TÄSSÄ KOHDASSA NIMENOMAISESTI TOISIN TODETA, LP TOIMITTAA PALVELUN JA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN “SELLAISENA KUIN SE ON”, KAIKKINE SEN VIKOINEEN JA ILMAN MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA. KÄYTÄT PALVELUA YKSINOMAAN JA TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. LP EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TAI VAKUUTUKSIA, NIMENOMAISIA TAI IMPLISIITTISIÄ, SISÄLTÄEN KAIKKI TAKUUT TAI VASTUUT TIETOJEN KESKEYTYMÄTTÖMÄN KÄYTETTÄVISSÄ OLON VARALTA, IMMATERIAALIOIKEUKSISTA, OIKEELLISUUDESTA, YHTEENSOPIVUUDESTA MUIDEN OHJELMISTOJEN TAI PALVELUJEN KANSSA, INTEGROITAVUUDESTA, OMISTUSOIKEUKSISTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA JOHONKIN ERITYISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. LP EI TAKAA SITÄ, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA TOIMITETTAVA PALVELU VASTAA KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA TAI ETTÄ SE TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEITTÄ. ELLEI TÄSSÄ SOPIMUKSESSA TOISIN MÄÄRÄTÄ, TARJOTTAVIEN TOIMEKSIANTOJEN LAADUN JA SUORITTAMISEN SEKÄ PALVELU KAUTTA SAATAVIEN TAI VASTAANOTETTAVIEN TIETOJEN OIKEELLISUUDEN JA LAADUN OSALTA TÄYSI VASTUU KUULUU JOKO TARJOAJALLE TAI ASIAKKAALLE. MIKÄLI MINKÄ TAHANSA VALTION TAI OSAVALTION tähän Sopimukseen sovellettavan lain säännös, määräys tai takuu sisältää edellä olevan rajoitetun takuun kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä ja kyseinen lainsäädäntö ei salli niistä poikettavan sopimuksella, tällöin kyseinen säännös, määräys tai takuu katsotaan osaksi tätä Sopimusta, EDELLYTTÄEN KUITENKIN AINA, että tuon säännöksen, määräyksen tai takuun (säädöksen) rikkomisesta johtuva LP:n vastuu, sisältäen kaiken KÄYTTÄJÄLLE mahdollisesti aiheutuvat taloudelliset tai välilliset menetykset, rajoittuu kaikkien mahdollisten vahinkojen osalta niin laajasti kuin kyseinen laki sallii vastuuta rajoitettavan.

Vastuunrajoitus

LP EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA KÄYTTÄJÄLLE TAI MUULLE HENKILÖLLE SAAMATTA JÄÄNEESTÄ VOITOSTA, MENETETYSTÄ SÄÄSTÖSTÄ, HÄVINNEESTÄ TAI TUHOUTUNEESTA TIEDOSTA, TAI MUUSTA ERITYISESTÄ, EPÄSUORASTA, SEURAAMUKSELLISESTA, VÄLILLISESTÄ TAI LIITÄNNÄISESTÄ VAHINGOSTA, JOKA ON SEURAUSTA TAI JOKA LIITYY SOPIMUKSEEN TAI SOPIMUKSEN PERUSTEELLA SUORITETTUUN TAI SUORITETTAVAAN TOIMEKSIANTOON (TAI SEN OSIIN) TAI NÄIDEN KÄYTTÖÖN, VAIKKA LP:LLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISEN MENETYKSEN TAI VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA. KAIKENLAISTEN SOPIMUKSEEN PERUSTUVIEN TAI SIIHEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN, LP:N TÄMÄN SOPIMUKSE PERUSTEELLA TOIMITTAMIA TAI TOIMITETTAVIA PALVELUITA KOSKEVIEN VAATIMUSTEN SEKÄ NÄIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVIEN VAATIMUSTEN OSALTA LP:N VASTUU RAJOITTUU ASIAKKAALLE KAIKISSA TILANTEISSA ASIAKKAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA KYSEESSÄ OLEVASTA TOIMEKSIANNOSA MAKSAMAAN MÄÄRÄÄN. TARJOAJAN OSALTA LP:N VASTUU MÄÄRÄYTYY KOHDAN 20.4 MUKAISESTI.

Asiakkaana sitoudut ja ymmärrät sen, että kolmannet ammattimaiset palveluntarjoajat (Tarjoajat) toimittavat nämä Toimeksiannot, ja että LP ei ole vastuussa niiden toimittamisesta.

Asiakkaita koskevat ehdot

Käytön aloittaminen

Kun valitset “Hyväksyn” ja rekisteröidyt Palveluun, LP myöntää sinulle Käyttöoikeuden. Tällä Sopimuksella ei myydä mitään Palveluun tai siihen sisältyviin ohjelmistoihin kohdistuvia oikeuksia. LP ei osallistu Toimeksiantojen suorittamiseen millään tavalla, vaan Toimeksiannot tullaan suorittamaan Tarjoajien toimesta tässä Sopimuksessa yksilöityjen erityisehtojen mukaisesti. Olet itse vastuussa Toimeksiannon (tai sen osan) osalta sinulle (tai organisaatiollesi) kuuluvista velvoitteista.

Käyttöoikeus astuu voimaan sinä päivänä, kun hyväksyt tämän Sopimuksen ja rekisteröidyt Asiakkaaksi. Käyttöoikeus pysyy voimassa koko sen ajan, kun käytät Palvelua (tai mitä tahansa sen yksittäistä osaa) millä tahansa tavalla. Käyttöoikeus antaa sinulle oikeuden Käyttää Palvelua omalla käyttöjärjestelmälläsi ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöösi ja näiden Ehtojen mukaisesti. Palvelua (sisältäen sen erilliset osat ja materiaalin) EI saa siirtää sähköisesti Järjestelmästä toiseen eikä saattaa muulla tavoin muiden potentiaalisten käyttäjien saataville.

Irtisanominen

Voit Asiakkaana irtisanoa Sopimuksen koska tahansa lopettamalla Palvelun käytön. LP voi päättää Sopimuksen koska tahansa mikäli Asiakkaan todetaan rikkoneen (tai on kohtuullisia perusteita epäillä Asiakkaan rikkoneen) mitä tahansa Sopimuksen Ehtoja. Tämän Sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta jo sovittujen Toimeksiantojen suorittamiseen ja Asiakkaan on vastattava Toimeksiantojen mukaan sille kuuluvista velvoitteista (kuten Maksuista).

Toimeksiantoja koskevat ehdot

Sopimus sisältää kaiken, mitä Osapuolet ovat tässä asiassa sopineet ja se peruuttaa kaiken Osapuolten välisen aiemman kirjeenvaihdon, muistiot, kokousten pöytäkirjat, tarjoukset, tiedustelut, sopimukset, käsitykset, lupaukset, esitykset sekä kaikki muut asiakirjat tai suulliset maininnat.

Hyväksyttyäsi nämä Ehdot, saat oikeuden käyttää Palvelua Tarjoajien suorittamien tai suoritettavien tulevien palveluiden, Toimeksiantojen, aikatauluttamiseen ja hankkimiseen.

Voit täysin vapaasti valita Palvelusta hankkimiesi Toimeksiantojen suoritusajankohdan ja yksityiskohdat. Tämän vuoksi sinulla ei ole välttämättä kuluttajanakaan pakottavan lainsäädännön turvaamia peruutusoikeuksia. Tällä hetkellä Palvelu on suunnattu yrityksille. Joka tapauksessa peruutusoikeutesi määräytyvät sen perusteella, mitä olet Tarjoajan kanssa sopinut.

Vain aikuinen (vähintään 18 vuotta) voi hyväksyä tämän Sopimuksen, käyttää Palvelua ja tilata Toimeksiantoja. Sinulta saatetaan edellyttää yhteystietojesi antamista käytön yhteydessä. Maksutietoja (esim. luottokorttitiedot) ei tallenneta Palveluun. Sitoudut pitämään kaikki tietosi Palvelussa ajan tasalla.

Toimeksiannot varataan, aikataulutetaan ja hankitaan Palvelussa kulloinkin tarjolla olevin tavoin ja maksuja (”Maksut”) vastaan. Maksut ja mahdolliset muut kustannukset päivitetään Palveluun suoraan Tarjoajan toimesta LP ei siten ole vastuussa Palvelun välityksellä lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen oikeellisuudesta tai laadusta. Asiakas vastaa itse Palveluun antamistaan tiedoista.

Palvelussa Tarjoajien ilmoittamat Maksut eivät sisällä arvonlisäveroa, ellei nimenomaisesti toisin ilmoitettu/sovittu. Kaikki Maksut erääntyvät ja ne on suoritettava Toimeksiannon mukaisesti. Mikäli asianmukaisia Maksuja ei suoriteta, saatetaan Asiakkaalta periä korkoa tai muita kuluja.

Tarjoajia koskevat ehdot

Tarjoaja ja sen organisaatio

Tarjoajan Käyttäjän edustaessa organisaatiota, vastaa kyseinen Käyttäjä siitä, että Tarjoajan organisaatio noudattaa tätä Sopimusta.

Suoritettavat palvelut

Tarjoaja sitoutuu suorittamaan Toimeksiannot sovitulla reitillä, sovittuun aikaan ja muutoin sovitun mukaisesti. Mikäli Toimeksiannon sisältöä on yksilöity tarkemmin Asiakkaan tekemässä pyynnössä, Tarjoajan on huomioitava nämä lisävaatimukset Toimeksiantoa suorittaessaan.

Palvelu antaa automaattisesti ilmoitukset kaikista relevanteista tiedoista Asiakkaalta Tarjoajalle sekä toisin päin.

Tarjoaja sitoutuu hankkimaan kaikki ne tarvittavat ajoneuvot, työvälineet, varusteet ja/tai lisätarvikkeet, joita se tarvitsee Toimeksiantojen suorittamiseen.

Toimeksiantojen laatu

LP ei voi suoraan vaikuttaa Asiakkaan ja Tarjoajan välillä vaihdettavaan informaatioon. LP ei siten ole vastuussa tarjottavien Toimeksiantojen laadusta tai suorittamisesta ja/tai Palvelun kautta lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen oikeellisuudesta tai laadusta. Tästä johtuen Toimeksiannon laatu on luonnollisesti Tarjoajan vastuulla.

Toimeksiantoja koskeva käyttäjätyytyväisyys on Tarjoajan vastuulla.

Irtisanominen

Voit Tarjoajana irtisanoa Sopimuksen koska tahansa lopettamalla Palvelun käytön. LP voi päättää Sopimuksen koska tahansa mikäli Tarjoajan todetaan rikkoneen (tai on kohtuullisia perusteita epäillä Tarjoajan rikkoneen) mitä tahansa Sopimuksen Ehtoja. Tämän Sopimuksen päättymisellä ei ole vaikutusta jo sovittujen Toimeksiantojen suorittamiseen ja Tarjoajan on suoritettava jo sovitut Toimeksiannot Asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti.

Vakuutukset, muotomääräykset ja vastuut

Tarjoaja on vastuussa siitä, että se hankkii ja pitää voimassa kaikki tarvittavat luvat ja vakuutukset myös toimiala huomioiden (kuljetusala). Tarjoajan on jatkuvasti varmistettava, että luvat ja vakuutukset ovat ajan tasalla, riittäviä ja voimassa.

Tarjoaja on vastuussa myös siitä, että se noudattaa kaikkia Tarjoajan palveluun liittyviä lainsäädännön asettamia vaatimuksia toteuttaessaan Toimeksiannot tässä Sopimuksessa olevien tarkempien määräysten mukaisesti tai siten kuin kussakin Toimeksiantoa koskevassa pyynnössä on edellytetty.

Tarjoaja sitoutuu hyvittämään Asiakasta ja vapauttamaan Asiakkaan vastuusta koskien kaikkia vastuita, jotka ovat seurausta Tarjoajan suorittamista Toimeksiannoista ja/tai niihin liittyvistä toimista.

LP:n vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa Tarjoajalle Palvelun käytöstä aiheutuneiden välittömien vahinkojen määrään. LP ei ole vastuussa mistään epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Epäsuoralla tai välillisellä vahingolla tarkoitetaan esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa ja liikevaihdon tai tuotantomäärän vähentymisestä tai keskeytymisestä syntynyttä vahinkoa. LP ei ole vastuussa myöskään tietojen katoamisesta. LP:n vastuu tämän Sopimuksen perusteella syntyneistä vahingoista rajoittuu kaikissa tilanteissa Asiakkaan edeltävien kolmen (3) kuukauden aikana Toimeksiannoista maksamaan määrään, arvonlisävero poislukien.

Todistukset ja luvat

Tarjoaja on vastuussa siitä, että se hankkii ja pitää voimassa kaikki kunkin Toimeksiannon suorittamiseksi tarpeellisen pätevyyden edellyttämät todistukset, luvat ja hyväksynnät.

Maksut

Tarjoajan ilmoittamiin Maksuihin on sisällytettävä kaikki kyseisen toimeksiannon edellyttämät kulut ja kustannukset (kuten polttoaine). Tarjoaja voi päättää Maksuista vapaasti tässä sovitun mukaisesti.

Tämän Sopimuksen ei-yksinomaisuudesta johtuen, Tarjoaja voi tarjota Toimeksiantojen kaltaisia palveluita myös muita markkinapaikkoja tai suoramyyntiä käyttäen.

Palkkiot ja Maksujen sitovuus

LP laskuttaa Tarjoajalta toteutuneesta Toimeksiannosta Palvelun kautta vahvistetusta Maksusta 5 % (arvonlisäverottomasta hinnasta) tai kuitenkin vähintään 5 euroa/Toimeksianto, mikäli Palvelussa ei ole ilmoitettu tästä poikkeavista palkkioista.

Tarjoajan tarjouksen (Maksu) on oltava sitova ja LP:n palkkio perustuu aina Asiakkaan ja Tarjoajan edellä kuvatusti hyväksymään Maksuun. Mahdolliset myöhemmät alennukset eivät vaikuta LP:n palkkioon.

Toimeksiantojen tarjoaminen Asiakkaille

Toimeksiantoa koskeva sopimus syntyy edellä todetuin tavoin suoraan Asiakkaan ja Tarjoajan välille.

Luottamuksellisuus LP:n ja Tarjoajan välillä

LP ja Tarjoaja voivat antaa toisillensa pääsyn luottamukselliseen tietoon (jäljempänä “Luottamukselliset Tiedot”). Luottamuksellisilla Tiedoilla tarkoitetaan kaikkea materiaalia ja tietoa (kuten liiketoimintasuunnitelmia, liiketoimintaideoita, rahoitusta, budjettia, tuotteita ja palveluita, tuotekehitystä, keksintöjä, tutkimustuloksia, immateriaalioikeuksia, markkinointia, asiakkaita sekä kumppanuus- ja yhteistyösuhteita koskevaa materiaalia ja tietoja sekä muuta toisen osapuolen liiketoimintaa koskevaa tietoa), jonka osapuoli (tai joku muu osapuolen puolesta) saattaa toisen osapuolen saataville tai luovuttaa sille, riippumatta siitä, luovutetaanko Luottamukselliset Tiedot sähköisessä, kirjallisessa, suullisessa tai visuaalisessa muodossa taikka millä tahansa muulla tavalla. Kaikki Luottamukselliset Tiedot säilyvät luottamuksellisina.

LP ja Tarjoaja sitoutuvat pitämään kaikki toiselta osapuolelta vastaanottamansa Luottamukselliset Tiedot salassa. Molemmat sitoutuvat siihen, etteivät ne käytä Luottamuksellisia Tietoja missään muussa tarkoituksessa kuin tämän Sopimuksen mukaisten tehtäviensä toteuttamiseksi. Kaikenlainen muu käyttö edellyttää erillistä kirjallista sopimusta tai toiselta osapuolelta saatua etukäteistä kirjallista lupaa.

Asiakkaiden reklamaatiot ja LP:n vastuunrajoitus

Jos kumpaa tahansa LP:tä tai Tarjoajaa vastaan esitetään Toimeksiannon laatuun tai muuhun ominaisuuteen liittyviä vaatimuksia, on tämän osapuolen välittömästi ilmoitettava toiselle osapuolelle tällaisista vaatimuksista. Mikäli kumpi tahansa osapuoli katsotaan velvolliseksi suorittamaan mitä tahansa korvauksia Asiakkaan tämän Sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien Toimeksiantojen laatua koskevan vaatimuksen johdosta, Tarjoaja on vastuussa tällaisten maksujen (maksujen palautukset) suorittamisesta myös LP:n puolesta. Tarjoaja sitoutuu hyvittämään LP:lle kaikki sellaiset kohtuulliset kustannukset, jotka ovat seurausta tässä kohdassa edellä mainituista vaatimuksista edellyttäen, että LP on noudattanut tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

Muutoin LP:n vastuu rajautuu välittömiin vahinkoihin kohdan 20.4 mukaisesti.

Sopimuksen irtisanominen LP:n toimesta

LP voi irtisanoa Tarjoajan Sopimuksen edellä todetun lisäksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti kuukautta etukäteen. LP voi myös purkaa Sopimuksen päättymään välittömin vaikutuksin tilanteessa, joissa Asiakkaiden valitukset tai saatavuutta koskevien sopimusvelvoitteiden laiminlyönti ovat johtaneet kurinpidollisiin toimenpiteisiin, sekä muilla vastaavilla painavilla perusteilla.